Algemene privacy verklaring

Schoonheidssalon Agnes neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@schoonheidssalonagnes.nl.

Wie is Schoonheidssalon Agnes?
Schoonheidssalon Agnes  is een eenmanszaak , Twelloseweg 110-1 7396 BR Terwolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 08085362. Schoonheidssalon Agnes is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Agnes de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Schoonheidssalon Agnes heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt in de salon, telefonisch of via een email.

Hoe gebruikt Schoonheidssalon Agnes jouw gegevens?
Hier vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Schoonheidssalon Agnes persoonsgegevens over u verwerkt. Door gebruik te maken van onze service in de salon en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Schoonheidssalon Agnes heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft in de salon, via de website, telefonisch of email. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Afspraak en e-mail
Als u een afspraakverzoek of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Afspraakgegevens
Wanneer u een afspraak maakt op welke manier dan ook worden deze gegevens opgeslagen zodat (toekomstige) afspraken aan uw profiel gekoppeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om u beter te adviseren over behandelingen en producten op basis van reeds gemaakte afspraken.

Grondslag en bewaartermijn van gegevens
De grondslag om de gegevens te bewaren is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Het bewaartermijn van de gegevens is zolang als noodzakelijk is voor het doeleinde.

Website van Derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Schoonheidssalon Agnes over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Schoonheidssalon Agnes. U kunt verzoeken dat Schoonheidssalon Agnes uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Schoonheidssalon Agnes te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Schoonheidssalon Agnes of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Schoonheidssalon Agnes te verkrijgen. Schoonheidssalon Agnes zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Schoonheidssalon Agnes u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Schoonheidssalon Agnes
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@schoonheidssalonagnes.nl. Schoonheidssalon Agnes uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Schoonheidssalon Agnes een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Schoonheidssalon Agnes uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Schoonheidssalon Agnes

Het kan zijn dat Schoonheidssalon Agnes verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop we je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@schoonheidssalonagnes.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Care for Beauty jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@schoonheidssalonagnes.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Privacy verklaring salon

Schoonheidssalon Agnes

Twelloseweg 110-1

7396 BR Terwolde

Mobielnummer: 06-17922891/0571-292332

Kvk: 08085362

E-mail: info@schoonheidssalonagnes.nl

www.schoonheidssalonagnes.nl

Datum 28-05-2018 ingaande privacywet.

Ik verklaar dat ik:

  • Op mijn verzoek uitleg heb gekregen waarom de schoonheidsspecialiste vraagt naar bepaalde [medische] gegevens.
  • Alle medische gegevens heb besproken en indien nodig heb toegelicht die van belang zijn voor deze behandeling.
  • Weet dat ik iedere [medische] verandering zo spoedig mogelijk moet doorgeven omdat dit het resultaat van de behandeling kan beïnvloeden.
  • Weet dat al mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld om mijn privacy te beschermen en dat ik weet wat mijn rechten zijn onder de Algemene verordening gegevensbescherming , dit is mondeling toe te lichten en heb de privacyverklaring van de schoonheidssalon kunnen lezen.
  • Toestemming geef voor het maken van digitale foto’s tijdens het intake-/kennismakingsgesprek voor de opbouw van het dossier. Tevens worden er indien nodig foto’s gemaakt voor/tijdens de behandeling van het te behandelen gebied. Deze foto’s worden nooit zonder mijn uitdrukkelijke toestemming gepubliceerd of aan derden gegeven.

PLAATS:

NAAM:

DATUM:

HANDTEKENING:


Privacy verklaring klant

Schoonheidssalon Agnes

Twelloseweg 110-1

7396 BR Terwolde

Mobielnummer: 06-17922891/0571-292332

Kvk: 08085362

E-mail: info@schoonheidssalonagnes.nl

www.schoonheidssalonagnes.nl

28-05-2018  privicaywet.

  • Ik vraag om [medische] gegevens i.v.m. allergische reacties of medicijnengebruik en over hun gezondheid i.v.m.  het geven van massages.
  • Voor in de toekomst het aanschaffen van nieuw apparatuur ik vraag met goedkeuring van mijn cliënt eventueel foto’s te kunnen maken van voor en na resultaat. En deze alleen te gebruiken voor de cliënt zelf.

Plaats:

Naam:

Datum:

Handtekening:


Cookie verklaring